32 ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ

ಟೈಪ್ 32 ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು (ಯುಎಸ್‌ಎ)

TYPE 32 MODULES

ಅವಳಿ USA ಸಾಕೆಟ್ U1(69*36mm)

ಅವಳಿ USA ಸಾಕೆಟ್ U2(69*36mm)

ಅವಳಿ USA ಸಾಕೆಟ್ (GFCI) U3(69*36mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ U4

20A TR ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ U5

15A ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ U6

15A WR ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

ಅವಳಿ 2.1A USB +15a ಸಾಕ್‌ಡೆಟ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ U10

ಅವಳಿ 2.1 usb +20A ಸಾಕೆಟ್ U11

TYPE 32 MODULES 04

ಅವಳಿ 2.1A USB + ಸಿಂಗಲ್ 15A U12

4 ಯುಎಸ್ಬಿ, 4 ಪೋರ್ಟ್ U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15